Pressmeddelande från Umeå2014

Publicerat 3 april, 2013

Festival med hållbarhetskultur

Föreningen Gröna Huset får en kulturskjuts från Umeå2014 för att arrangera hållbarhetsfestivalen Sweet Sustainability. Den ska fira hållbarhetskulturen och samla människor kring omställningen för ett hållbart samhälle.
Projektet syftar till att skapa mer samverkan och fler möten över gränserna kring hållbarhet – ekologisk, social och ekonomisk. Föreningen Gröna Huset vill öka antalet aktiviteter och informationsutbytet kring hållbarhet, lokalt och globalt.
– Vi vill visa på individens kraft och möjligheter att delta aktivt i formandet av det samhälle vi önskar leva i, säger Heléne Idahl från Gröna Huset. Ingen kan göra allt själv för att åstadkomma en samhällsförändring, men alla kan göra något!
Festivalen Sweet Sustainability ska fira hållbarhetskulturen och samla människor i ett utbyte av tankar, information, produkter och tjänster relaterade till omställningen för ett hållbart samhälle. Projektet markerar även starten på en satsning som sträcker sig över 2014 och ska samla aktörer med hållbarhetsinriktning inför aktiviteter under kulturhuvudstadsåret.
En marknad blir ett av arrangemangen under festivalen. Allmänheten inbjuds att prova, smaka, känna, tala, se och lyssna – uppleva hållbarhet! Närproducerat, ekologiskt, rättvist, återbrukat, handtillverkat, mänskligt, medmänskligt och mellanmänskligt dukas upp för alla att ta del av. Utställarna får själva bestämma vad de ska visa.
Man planerar också att genomföra flera aktiviteter på temat barn-framtid under tre år, till exempel att samla in berättelser från barn och äldre. Berättelserna ska kunna användas som grundmaterial till dokumentärfilm, paneldebatt och olika typer av konstnärlig gestaltning.
– Vi vill visa att den starka gräsrotsrörelsen för hållbarhet och kreativa initiativ kan skapa förändring, säger Heléne Idahl. Tillsammans blir vi en inspiration för varandra och andra.
Projektet får 20 014 kronor från Kulturskjutsen och Umeå2014 för att arrangera festivalen, som planeras äga rum i september 2013.In EnglishPublished April 3rd, 2013

A festival of sustainability

The organisation Gröna Huset receives a Culture Boost from Umeå2014 to arranging the Sweet Sustainability festival. It will celebrate the sustainability culture and gather people around the adaption towards a sustainable society.
The project aims to create more cooperation and meetings across the borders regarding all kinds of sustainability – ecological, social and financial. The Gröna Huset organisation hopes to increase the number of activities and exchange of information around sustainability, both locally and globally.
“We want to show the power of the individual and the possibilities for actively participating in the shaping of a society we want to live in,” says Heléne Idahl from Gröna Huset. “Nobody can do everything by themselves to reach a societal change, but everyone can do something!”
The Sweet Sustainability festival aims to celebrate the culture of sustainability and gather people around an exchange of thoughts, information, products and services related to the adaption towards a sustainable society. The project also marks the start of a campaign spanning into 2014, gathering actors with a sustainable alignment in regard to activities during the Capital of Culture year.
One of the activities during the festival will be a fair, where the public is invited to try, taste, feel, see and talk sustainability. Locally produced, ecological, fair trade, reused or hand crafted – it is all up to the exhibitors.
Other planned activities will focus on children and the future, where collected stories can be used as grounds for documentary films, debates and other forms of artistic expressions.
“We want to show that strong grass-root movement for sustainability and creative initiative can make a change. Together, we can inspire others and ourselves,” says Heléne Idahl.
The project receives SEK 20 014 from the Culture Boost and Umeå2014 for arranging the festival, planned for September 2013.