Om oss


GRÖNA HUSET UMEÅ IDEELL FÖRENING

Samverkan över gränserna för ett effektivare omställningsarbete
i det hållbara Umeå och den norra regionen

Tillsammans skapar vi en bättre värld!

BAKGRUND

Föreningen har sin grund i att det finns ett stort behov av samverkan i hållbarhetsfrågor i Umeå och den norra regionen. Vi måste helt enkelt arbeta mer tillsammans och öka informationsutbytet för att en omställning och ett hållbart samhälle ska vara möjlig/t!

För att underlätta samverkansarbetet och tillsammans utgöra en tydlig part bildades en ny förening hösten 2012.


STYRELSEN

Heléne Idahl
Ordförande

Annika Burlin
Kassör och medlemsansvarig

Pia Hagman
Sekreterare

Maria Jaremalm
Styrelseledamot


FÖRENINGS- OCH NÄTVERKSMEDLEMMAR

I föreningen och dess nätverk ingår privatpersoner, företag, föreningar, organisationer och institutioner. Samarbete sker vid olika arrangemang eller projekt med lämpliga aktörer såsom exempelvis Västerbottens museum, 4H, Ersboda slöjdförening, Naturskyddsföreningen Umeå, Omställning Umeå, Ingenjörer för miljön, Jordens Vänner Umeå.


MEDLEMSKAP

Bli medlem i föreningen du med och visa ditt stöd för ökad samverkan kring hållbarhet!

Du kan bli stödmedlem utan avgift eller fullvärdig medlem.

Maila dina kontaktuppgifter (namn, adress, tel, mail, personnr/organisationsnr) och ange om du vill bli stödmedlem eller fullvärdig medlem till info@gronahusetumea.com så skickar vi medlemsinformation.

Bli fullvärdig medlem genom att även betala årsavgiften 100 kr till kontonr 934 220 275-2 hos Swedbank clearingnr 8420-2. Ange ditt personnr/organisationsnr som betalningsreferens.


KONTAKT

Gröna Huset Umeå Ideell Förening
Mail info@gronahusetumea.com
Hemsida www.gronahusetumea.com
Facebook www.facebook.com/groups/gronahuset


STADGAR

Stadgar för Gröna Huset Umeå ideell förening
Antagna den 25 mars 2013

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Gröna Huset Umeå ideell förening

§ 2.1 Ändamål och verksamhet
Föreningen har sin utgångspunkt i att den vill underlätta för alla att lära sig mer om och göra mer för hållbarhetsfrågorna. Vidare anser föreningen att man bör stötta varandra för att bättre göra frågorna synliga och hörda och att med gemensamma krafter kan man åstadkomma mer i hållbarhetsarbetet.

Föreningen har till ändamål att driva, synliggöra och tillgängliggöra hållbarhetsfrågor[1] genom att anordna evenemang, arbeta med opinionsbildning och informationsspridning, att samarbeta med andra aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt samt annan därmed förenlig verksamhet.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

2.2 Värdegrund
Föreningen har vägledning för sina ändamål och sin verksamhet i bland annat FN:s (Förenta Nationerna) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s (International Labor Organization) konventioner, FLO:s (Fairtrade Labelling Organizations International) Fairtrade-kriterier, WFTO (World Fair Trade Organization) Fair Trade-principer samt PCU Group:s CUC (Control Union Certifications). Nyckelord är ekologisk och rättvis produktion, hållbar livsstil, jämställdhet och jämlikhet.

§ 3 Föreningens säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Umeå kommun, Västerbottens län.

§ 4 Medlemskap
Till medlem antas den som är intresserad av att arbeta med hållbarhetsfrågor eller vill stötta verksamheten. Sökanden skall förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Ansökan om fullvärdigt medlemskap träder ikraft när medlemsavgiften är betald.

Stödmedlemskap utan rösträtt kan inträdas utan avgift. Ansökan om stödmedlemskap träder i kraft genom skriftlig anmälan till den medlemsansvarige eller till styrelsen.

§ 5 Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala den stadgeenliga medlemsavgiften samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften måste ha betalats för att kunna rösta på föreningsstämman, medlemsmöten, årsmöten och extra årsmöten.

§ 7 Utträde
Medlemskap löper på årsbasis. Medlem som vill utträda ur föreningen under pågående verksamhetsår ska meddela det skriftligen till den medlemsansvariga. Årsavgiften återbetalas ej.

§ 8 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

§ 9 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Föreningsstämman skall utse ordförande.

Styrelsen är beslutför när minst 60% av styrelseledamöterna är närvarande.

§ 10 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av dem styrelsen utser, två i förening.

§ 11 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari-31 december.

§ 12 Årsredovisning
Styrelsen ska verifiera årsredovisningen senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och ev förvaltningsberättelse.

§ 13 Ärenden på årsmöte
Årsmötet hålls inom tre månader från räkenskapsårets utgång. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1.      mötets öppnande
2.      val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val
av protokollförare
3.      upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
4.      godkännande av röstlängden
5.      val av rösträknare
6.      val av en eller två justeringsmän
7.      frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
8.      fastställande av dagordningen
9.      presentation av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
10.    beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
11.    beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
12.    motioner till stämman
13.    fastställande av verksamhetsplanen
14.    fastställande av kommande års budget
15.    beslut om arvoden till styrelseledamöterna
16.    beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
17.    beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas
18.    val av ordförande
19.    val av styrelseledamöter
20.    val av valberedning
21.    övriga i förväg väckta frågor samt ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.
22.    mötets avslutande

§ 14 Motioner
Medlem som önskar att ett visst ärende (motion) skall behandlas vid den ordinarie föreningsstämman, skall senast en månad före ordinarie stämma anmäla detta och lämna denna skriftligen till styrelsen. Alla medlemmar har rätt att skriva motioner. Styrelsen är skyldig att i god tid upplysa medlemmarna om när motionstiden går ut.

§ 15 Kallelse till årsmöte och extra årsmöte
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till årsmötet och andra meddelanden sker skriftligen via brev med posten, med e-post eller via Facebook till samtliga medlemmar.

Extra årsmöte skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål årsmötet i förväg beslutat och i övrigt då styrelsen finner det nödvändigt eller då det för uppgivet ändamål önskas av minst en tiondel av medlemmarna.

§  16 Beslut
Vid beslut i styrelse och på årsmötet skall enighet eftersträvas. Kan ej sådan uppnås, krävs minst enkel majoritet för att beslut skall vara giltigt.

För stadgeändring krävs enighet bland samtliga medlemmar, eller beslut på två stämmor och att ändring biträtts av minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman.

§ 17 Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas.

§ 18 Upplösning av föreningen
Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar tillföras en verksamhet med likartade ändamål.[1] Agenda 21, FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling