Aktivitetsarkiv

Här visas genomförda aktiviteter i omvänd kronologisk ordning.

2014WORKSHOPSERIE 2014-03-16 -- 2014-04-27Event: Workshopserie "Gårdagens och dagens outfit" om kläder och hållbarhet
Tid: Fyra söndagar i mars-april 2014
Plats: Västerbottens museum


Gröna Huset Umeå Ideell Förening arrangerar tillsammans med Västerbottens museum 
en workshop-serie på museet om kläder och hållbarhet, se nedan. Välkomna!
 GÅRDAGENS OCH DAGENS OUTFIT

Välkommen till en programserie där vi sätter kläder i fokus. Vi studerar plagg utifrån odling, tillverkning och distribution och frågar oss ”Hur hållbart är vårt klädbruk”? Var med och diskutera och undersök hållbarhetsaspekter i workhops. Ta gärna med dig ett plagg, ett minne och din egen kunskap om hållbarhet.
Fyra söndagar kl 14–16
16 mars Introduktion till begreppet hållbarhet. Helene Idahl, egen företagare och projektledare för Sweet sustainibility, föreningen Gröna Huset.
30 mars Kläder från 1860 till 1940. Tema: handgjort och handtillverkat. Heléne Idahl, föreningen Gröna huset och Hillevi Wadensten, Västerbottens museum.
13 april 1950–60-tal. Tema: konfektionsplagg. Heléne Idahl m fl.
27 april 1970–2000-tal. Tema: produktionen flyttar utomlands. Heléne Idahl m fl.- - -ÅRSMÖTE 2014-03-27VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE I GRÖNA HUSET UMEÅ IDEELL FÖRENING!

Tid: Torsdag 27/3 2014 kl 18
Plats: Studiefrämjandet, Ridvägen 5, Umeå

Till: Föreningsmedlemmar och intresserade

Förra året arrangerade vi flera roliga aktiviteter och i år ser det ut att bli ännu ett spännande år med flera inspirerande teman! Vi inleder exempelvis med en workshop om kläder och återbruk på Västerbottens museum söndag 16/3 kl 15-16. Därefter följer en serie med workshoppar där resultatet kommer att ingå i den nya permanenta textilutställningen som invigs fredag 2/5. Mer om detta och annat på årsmötet!

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

1. mötets öppnande
2. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
3. upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
4. godkännande av röstlängden
5. val av rösträknare
6. val av en eller två justeringsmän
7. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
8. fastställande av dagordningen
9. presentation av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
10. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
11. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
12. motioner till stämman
13. fastställande av verksamhetsplanen
14. fastställande av kommande års budget
15. beslut om arvoden till styrelseledamöterna
16. beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
17. beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas
18. val av ordförande
19. val av styrelseledamöter
20. val av valberedning
21. övriga i förväg väckta frågor samt ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.
22. mötets avslutande

Sprid gärna inbjudan vidare till vänner och bekanta som ni tror kan vara intresserade av att vara med i föreningen!

Maila anmälan senast 20/3 till info@gronahusetumea.com om du kommer eller ej så att vi kan förbereda mötet och något gott till det. :-)

Allt gott och SWEET Sustainability!

Heléne Idahl
Ordförande

Gröna Huset Umeå Ideell Förening
info@gronahusetumea.com
www.gronahusetumea.com
www.facebook.com/groups/gronahuset

www.facebook.com/SWEETUmea

2013HÅLLBARHETSFESTIVALEN SWEET SUSTAINABILITY SEPTEMBER 2013
Flyer med grafisk design av Agneta ÅkerlundHållbarhetsfestivalen SWEET Sustainability 2013 bestod av fyra huvudaktiviteter: 
Workshoppen Barn och framtid, nätverksträff, hållbarhetsmarknad samt konstnärlig gestaltning. 
Läs mer nedan om respektive aktivitet.Hållbarhetsmarknad 2013-09-21
Försäljning, samtal, performance, musik och andra framträdanden på hållbarhetsmarknaden


Event: Hållbarhetsmarknad och konstnärlig gestaltning
Tid: Lördag 21 september kl 10-15
Plats: Rådhustorget Umeå

Hållbarhetsmarknaden samlade och visade upp hållbarhetskulturen i Umeå med omnjed. Många olika utställare sålde hållbara produkter, berättade om sin verksamhet, gjorde framträdanden, höll tal, samtal, musikframträdanden och en performance.


- - -


Workshop Barn och framtid 2013-09-11
Intressant kreativ workshop om Barn och framtid med Micaela Adolfsson
Kreativiteten flödade!Event: Workshop om Barn och framtid
Tid: Onsdag 11 september kl 14-17 samt 17-20
Plats: Studiefrämjandets lokaler

Den kreativa workshoppen Barn och framtid bildade ett underlag för ett planerat projekt med barns och ungas röster under Umeå2014. Resultatet från workshoppen presenteras i en konstnärlig gestaltning på hållbarhetsmarknaden 21 september vilket i sig ger mer material inför det fortsatta projektet.


- - -

Nätverksträff 2013-09-11


Event: Nätverksträff
Tid: Onsdag 11 september 2013 kl 17-20
Plats: Studiefrämjandet

Nätverksträffen samlade aktörer och allmänhet med olika erfarenheter och perspektiv i ett spännande utbyte av tankar och idéer.


- - -


Stora Nolia 2013-08-03--11


Event: Stora Nolia med Umeå2014
Tid: 2013-08-03--11
Plats: Kulturstråket, Hall 4, Noliaområdet på Västerslätt i Umeå

Information om hållbarhetsfestivalen SWEET Sustainability och föreningens verksamhet.
Tävling, aktiviteter och samtal kring hållbarhet.


- - -
Informationsmöte om hållbarhetsfestivalen 2013-06-12Event: Informationsmöte om hållbarhetsfestivalen SWEET Sustainability
Tid: 2013-06-12 kl 18.15-20.15
Plats: Studiefrämjandet

Information och diskussion med potentiella medverkande i hållbarhetsfestivalen.
Maila intresseanmälan till info@gronahusetumea.com
Se även fliken SWEET Sustainability 2013


- - -


Vattenveckan 2013-05-16--17


Event: Vattenveckan med Umeva
Tid: 2013-05-16--17 kl 13-14
Plats: Glashuset, Rådhustorget i Umeå

Gröna Huset berättade om hållbarhetsfestivalen SWEET Sustainability och föreningens verksamhet.


- - -


Park(ing) Day 2013-04-26Event: Park(ing) Day 
Tid: 2013-04-26
Plats: Umeå centrum

Gröna Huset bokade en parkeringsplats i Umeå centrum under Framtidsveckan tillsammans med Studiefrämjandet och Jordens Vänner. Vi inbjöd till kaffe och samtal om hur man kan använda stadens utrymmen på ett mer kreativt och hållbart sätt.


- - -


Information om hållbarhetsfestivalen 2013-04-15--16Event: Glashuset
Tid: 2013-04-15--16
Plats: Glashuset på Rådhustorget i Umeå 

Gröna Huset intog Glashuset tillsammans med Omställning Umeå och Studiefrämjandet.
Vi berättade om hållbarhetsfestivalen SWEET Sustainability som Gröna Huset arrangerar i september 2013 i samarbete med Umeå2014 och Studiefrämjandet.